هنوز تا عید مونده ...  

اما هر روزی که دلت شاده همون روز عیده ... 

هر روزتون عید ...