اگر به شما قدرت رهبری کل دنیا رو بدن چی کار می کنید ؟