زلزله خیلی جاها را تکان داد . خدایا ما را نیز تکان بده