به کسانی کمک کنید که نتوانسته اند روی پای خود بایستند