عید را با یاد کسانی آغاز کنید که دوست داشتند باشند اما ............