ابر و باد و مه خورشید و فلک در کارند ...
پایان خاطره نویسی دفاع مقدس در جزیره هرمز
کسب مقام برگزیده و ...
اما باید از کسانی که یاریگرم بودند یادی کرد
اول خواهر بهتر از جانم که همیشه الگوی نوشتنم بود و خودش می داند که چه لطفی به من کرده
دوم استاد محمد سایبانی که خودش یادش هست که چقدر کمکم کرد .امروز پای نوشتن را از او گرفته ام
استاد ابراهیم پشت کوهی که اسمش به من انرژی نوشتن می داد
پدر و مادر بهتر از  جانم ...
جایزه ام را آن شب به مادرم هدیه دادم
استاد هایی که خدمتشان خواهم رسید و از آنها تشکر خواهم کرد