کفشهایم خیس بود و پایم سر خورد و رفت روی قانون بی تو هرگز ..........