خدایا در این ماه ما را آنگونه قرار بده که شایسته می دانی ....

کمک کن تا آنطوری بیاندیشیم که رضایت تو در آن است ...