خدا واسه همه تقدیر خوب در نظر گرفته ... به بزرگواریش قسم ... واسه هیچ کس بد نمی خواد ... اما آدمایی که خوب می شن کسانی هستن که اون تقدیر خوب رو از خدا طلب می کنن ... و خدا هم بهشون میده ... محکم سر جاشون می ایستن و به کمتر از حقشون قانع نمی شن ... هیچ کس هم نمی تونه حق و تقدیر الهی شون رو ازشون بگیره ...

اما اونایی که بد میارن و میگن قسمتشون بده کسانی هستن که تقدیر واقعی رو نخواستن ... هرچی باداباد و نتیجه هم که معلومه ...

نظر بدید و شما هم به من کمک کنید ...