احساس را نمیتوان پنهان کرد زیرا چشمانت آن را فریاد خواهد زد و کوهها به شماره درختان آن را بازگو می کنند ...