"یوهن هر" وقتی ناراحت میشه ، گریه میکنه... اشک واسش خیلی مقدسه ... تا اشک نباشه هیچی حل نمی شه ، باید اشک ریخت تا همه چیز رو بشوره ...

"اشکه چیه ؟ اشک معجزه دله ... دو تا فرشته از چاه دل آب می کشن میریزن تو چشمه چشمات وقتی پر شد سرریز می شه ..." بخشی از نمایشنامه "رساله خون " اثر ابراهیم پشت کوهی ... با مقدار زیادی احتمالا" تغییر آخه متن اصلی یادم رفته ...

اشک درد دل رو دوا می کنه و مرهم میذاره رو زخمش ... اثر یوهن هر !!!!!!