امروز یه آدم خیلی خوب رو شهید کردن ... 

آخه اون هم خیلی به همه کمک می کرده ... 

یا امیر المومنین (ع) ادرکنی