یکی پرسید اسم روستاتون چیه ؟ 

اسم روستامون سی آهو ئه