من تا اطلاع ثانوی داستان نمی نویسم........................................ 

خوشحال باشید و شاد .............................................