دوتا داستان جدید نوشتم که به زودی میذارم بخونید ... 

منتها شرط داره که بهشون نمره هم بدین ...