جوانگرایی در تعزیه یکی از موضوعاتی است که باید به آن نگاه ویژه ای کرد... اگر جوانان از تعزیه کنار بروند تعزیه تعطیل خواهد شد ... فرصت دادن به جوانان یکی از مسائل مهمی است که فداکاری و از خود گذشتگی پیش کسوتان را می طلبد ... قدرت تحمل پیش کسوتان یکی از مسائل مهم دیگر است که با اشتباهات ناخواسته جوانان از کوره در نروند ...