و حالا باید تعزیه را از دید دیگر دید ... مقصود تغییر تاریخ نیست بلکه تغییر دیدگاههایی است که سالها به تعزیه لطمه زده است .... لباسهای تعزیه قراردادی است بین تعزیه خوان و بیننده که برای آن فرد شخصیت نمایشی قائل می شود .... اما آنچه باعث سردر گمی می شود نپوشیدن لباس مناسب است ...