مبحثی تحت این عنوان ؛ آسیب شناسی تعزیه : خواهم نوشت ... البته حوزه مطالعاتی من کووه خواهد بود چون هنوز تعزیه های زیادی را ندیده ام ... اولین نکته قابل اشاره در این بحث : نسخ تعزیه است که متاسفانه دارای کلمات و جملاتی است که در شان ائمه اطهار نیست ... که خوشبختانه قدم های مثبتی از سوی چند نفر از نویسندگان نسخ در حال برداشتن است ... کلماتی همچون خوار؟ ذلیل ؟ و........ کلماتی نیست که در شان خاندان امام حسین (ع)باشد ... وفات رقیه (س)را سالها وفات زبیده(س) نامیدند ... و........  

 

ببخشید الان امتحان دارم باید برم .............