جشنواره تاتر عروسکی ضامن آهو نزدیکه ... (۲۷ مهر تا ۳۰ مهر بندر عباس) منتظر نوشته های من راجع بع تاتر های اجرا شده باشید ... ممنونم ... 

 امسال نمایش کار نکردم اما ...