چرا همه دوست دارن خوب باشن اما آدمای کمی واسه نشون دادن خوبی هاشون از خودشون حرکتی نشون  می دن ؟

 منتظر جواب هاتون هستم .....!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟