وقتی ناراحت می شی چی کار می کنی ؟ منتظز جواب هاتون هستم ...