یوهن هر یه داستان داره که هر روز یه قسمتشو می نویسه این داستان تو کشور اول شده بود ... پس منتظر باشید...