تا به "یوهن هر" نگین خوبی چیه نمی تونه چیزی بنویسه

اون منتظره که شما بهش کمک کنید

فقط یه چیز رو فهمیده و اون هم اینه که هنر هم یکی از خوبی هاییه که میشه باهاش به دیگران کمک کرد ؟؟؟

آخه یه کتاب پیدا کرد که توش نوشته بودن :

بنی آدم اعضای یگدیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

 دگر عضو ها را نماند قرار...

و این یعنی خوب بودن

مگه نه ؟؟؟؟؟

 و یه هنر که همون شعره ،خوب بودن رو داره به همه یاد می ده ....