تابستونه هوا هم گرمه اما یوهن هر تو همین تابستون گرم تو تاریخ 6/6/1388 به دنیا اومد از تو یه خواب !!!!!!!!!!!!